หลักการและเหตุผล

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL) มีสถาบันสมาชิกกว่า 254 สถาบันใน 28 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ประกอบด้วยสถาบันสมาชิก 43 แห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และในแต่ละปีจะมีการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ (Inter-University Conference) ปีละ 2 ครั้งโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

สำหรับปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) พิจารณามอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 44 ในหัวข้อเรื่อง “Bridges for Science and Education: Cooperation, Trust, Openness and Creativity in Globalized World” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาต่างๆ ตลอดจนการคัดเลือกผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (ASAIHL International Conference) ซึ่งจะจัดที่สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ต่อไป

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 44 เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน สำหรับบทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในหัวข้อเรื่อง Bridges for Science and Education: Cooperation, Trust, Openness and Creativity in Globalized World

2. เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายงานการดำเนินงานของประเทศ (Country Report) ที่นำเสนอเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (ASAIHL International Conference) ซึ่งจะจัดที่สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563

หัวข้อการประชุมหลัก (Conference Theme)

Bridges for Science and Education: Cooperation, Trust, Openness and Creativity in Globalized World

หัวข้อการประชุมย่อย (Sub-themes)

A: Cooperation: inter-universities educational programs

B: Trust: the basis for integration in education

C: Openness: a cross-cultural workshop-how to understand each other

D: Creativity in science: cross-disciplinary/interdisciplinary

สถานที่จัดประชุมวิชาการ

โรงแรมอโนมา แกรนด์

99 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

+66 (0) 2655 5555

ประเภทของบทความที่นำเสนอ

1. รายงานการดำเนินการของประเทศ (Country report)

2. บทความวิจัย (Research article)

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

หมายเหตุ: รายงานการดำเนินงานของประเทศจะต้องเขียนและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

กำหนดการส่งบทความ
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 – วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562ผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อรับการพิจารณา
หมายเหตุ บทความมีความยาวไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ A4 และจัดพิมพ์ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ที่กำหนด
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 – วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ประเมินบทความ ผู้เขียนปรับแก้บทความและส่งบทความ(ฉบับแก้ไข) ให้คณะผู้จัดงาน
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความ (ฉบับแก้ไข)
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562ผู้นำเสนอส่งไฟล์ PowerPoint สำหรับนำเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที)
การเตรียมบทความและการส่งบทความ

1. ดาวน์โหลด template บทความตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้

     Template บทความวิจัย คลิกที่นี่

2. ลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ และกรอกรายละเอียด

3. ส่งต้นฉบับบทความ (Manuscript) ผ่านระบบออนไลน์

     ส่งบทความ คลิกที่นี่

ศูนย์ประสานงาน

กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(66)2555 2000 ต่อ 2235 หรือ 2239
asaihl@op.kmutnb.ac.th